• Projekt „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” realizowany będzie w szkole od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r. w ramach działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

        Przedmiotem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu wsparcia dla CKZiU w Strzałkwoie w ramach kształcenia zawodowego.

        Celem projektu jest wspieranie zarówno uczniów, jak i nauczycieli poprzez umożliwienie zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez udział w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, udział w stażach zawodowych organizowanych u pracodawców. Działanie komplementarnym są działania informacyjno – konsultacyjne z zakresu planowania kariery zawodowej, rozwoju osobistego, doradztwa zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów, w których uczniowie uczą się zawodu, współpracę pomiędzy lokalnymi pracodawcami a szkołami, poprzez organizację staży zawodowych bezpośrednio u pracodawców. Kompleksowe wsparcie w ramach kształcenie zawodowego przyczyni się do niwelowania nierówności, pozwoli osiągnąć sukces i wyrównać szanse młodzieży bez podziałów. Projekt zakłada ścisłą współpracę z lokalnymi pracodawcami, publicznymi i niepublicznymi instytucjami na rynku pracy i partnerami społecznymi na rzecz wzmocnienia i dostosowania kształcenia zawodowego do realnych i rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia uczniów w wyniku podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.