• PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,ARS CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ’’
   • PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,ARS CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ’’

   • 22.11.2018 20:24
   • PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,ARS CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ’’ – rekomendowany program przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowany w CKZiU w Strzałkowie

   • Wszyscy wiemy jak trudno rozmawiać z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach. Przekonać, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą.

    Starając się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym zadaniu Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje od 2013 roku, przygotowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka, program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

    Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).

    Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

    Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.

    Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

    Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).

    Optymalna i polecana realizacja programu ARS przewiduje przeprowadzenie dwunastu zajęć lekcyjnych, trwających 45 minut każda. Ten wariant umożliwia pełne wykorzystanie merytoryczne zawartości programu. Jednak ze względu na ograniczone możliwości czasowe szkół, program dopuszcza różne warianty realizacyjne np. – trzy-sześć razy po dwie godziny lekcyjne w dowolnym układzie (np. cały dzień lub po dwie godziny w kolejne dni lub w trzech kolejnych tygodniach). W tych wariantach jednak nie można przeznaczyć mniej niż 6 godzin na realizację programu. Wybór problematyki zależy od realizatora. Podstawowym warunkiem realizacji jest przeszklony i wyposażony w materiały (podręcznik) nauczyciel. Zajęcia winny być prowadzone dla dziewcząt i chłopców jednocześnie. Zajęcia powinny być przeprowadzone w klasach szkolnych z tablicą, wskazana możliwość projekcji DVD/PP, jeśli będzie się korzystać z filmów edukacyjnych lub załączonej prezentacji.

    W programie wykorzystuje się zarówno podające metody (przekaz wiedzy przez nauczycieli) oraz metody aktywizujące uczniów (tj. rozmowy, projekty, praca w grupach). Wszystkie materiały do realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” przekazywane koordynatorowi szkolonemu podczas szkolenia są bezpłatne, tak jak udział w samym programie. W teczce z materiałami znajduje się podręcznik dla nauczyciela, 150 broszur dla uczniów, 150 ulotek dla uczniów, 150 ulotek dla rodziców, 6 plakatów, 50 ankiet ewaluacyjnych dla uczniów oraz płyta z multimedialną prezentacją. Wszystkie materiały dostępne są również w wersji elektronicznej po zarejestrowaniu się na platformie szkoleniowej. Materiały można pobrać również z naszej strony w sekcji „Może Ci się przydać”.

   • Wróć do listy artykułów