• Historia i rozwój szkoły

    Wszystkie szkoły rolnicze w powiecie słupeckim prowadziły zajęcia w budynkach szkół podstawowych i to na drugiej zmianie, z powodu braku pomieszczeń. W związku z tym, w 1974 r. postanowiono rozpocząć budowę nowej bazy Powiatowej Szkoły Rolniczej. Na siedzibę wybrano Strzałkowo.

    2 września 1976 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym obiekcie szkolnym. W związku z decyzją powołania w Strzałkowie Punktu Konsultacyjnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, klasopracownie: biologiczna, chemiczna i fizyczna przygotowane zostały do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych przez studentów. W październiku 1976 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Punkt konsultacyjny istniał do 1983 r.

    Następny etap reorganizacji szkoły, to powołanie przez Wojewodę Konińskiego z dniem 3 marca 1977 r. Zespołu Szkół Rolniczych w Strzałkowie, w skład którego weszły oprócz szkół bazowych:

    • Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Cieninie Kościelnym
    • Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Pyzdrach
    • Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Słupcy
    • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Zagórowie.

     

    Rozwój szkoły przebiegał dynamicznie, otwierano nowe kierunki kształcenia. W związku z reformą oświaty, w 2002 r. szkołę przekształcono w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Natomiast od 2015 r. szkoła nosi nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Przekształcenie placówki dało jej możliwość utworzenia większej liczby kierunków kształcenia, również dla dorosłych.

     

    Kalendarium

    1974 - uchwała o budowie Powiatowej Szkoły Rolniczej w Strzałkowie

    1975 - na dyrektora powołano Zdzisława Kędzię

    25.09.1976 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym obiekcie szkolnym w Strzałkowie

    paździenik 1976 - inauguracja roku akademickiego Punktu Konsultacyjnego Akademii Rolniczej w Poznaniu

    marzec 1977 - powołanie Zespołu Szkół Rolniczych w Strzałkowie

    wrzesień 1977 - dyrektorem zostaje mgr inż. Zbigniew Idzikowski

    wrzesień 1977 - powstaje 3-letnie Wieczorowe Technikum Rolnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej

    wrzesień 1978 - otwarcie 5-letniego Technikum Rolniczego i Średniego Studium Zawodowego (po szkole podstawowej)

    czerwiec 1979 - likwidacja Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Cieninie Kościelnym

    wrzesień 1981 - obowiązki dyrektora szkoły powierzono mgr inż. Marii Zielińskiej

    czerwiec 1982 - likwidacja Punktu Konsultacyjnego Akademii Rolniczej w Poznaniu

    czerwiec 1983 - oddanie do użytkowania płyty boiska sportowego

    czerwiec 1984 - likwidacja Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Słupcy

    maj 1990 - oddanie do użytkowania bieżni lekkoatletycznej i skoczni

    wrzesień 1990 - szkoła filialna w Zagórowie staje się samodzielną placówką

    wrzesień 1991 - w wyniku ogłoszonego konkursu dyrektorem szkoły zostaje mgr Olgierd Freitag

    czerwiec 1993 - nadanie szkole imienia Wincentego Witosa

    wrzesień 1994 - otwarcie Liceum Zawodowego o profilu rolniczym, wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, odsłoniecie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów

    listopad 1994 - szkoła kupuje warsztaty po byłym PGR w Strzałkowie

    luty 1995 - zajęcia praktyczne we własnych warsztatach

    czerwiec 1995 - likwidacja szkoły filialnej w Pyzdrach

    wrzesień 1995 - konkurs na dyrektora szkoły wygrywa mgr inż. Roman Koralewski

    wrzesień 1998 - otwarcie Technikum Żywienia

    wrzesień 1998 - oddanie do użytkowania nowych pracowni gospodarstwa domowego

    wrzesień 2000 - otwarcie I klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym

    wrzesień 2001 - w wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Władysław Pietras

    czerwiec 2003 - oddanie do użytkowania hali środowiskowo - sportowej

    wrzesień 2005 - zaadaptowanie części internatu na izby lekcyjne

    wrzesień 2005 - otwarcie 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych

    kwiecień 2006 - oddanie multimedialnego centrum

    wrzesień 2008 - otwarcie Technikum Architektury Krajobrazu

    kwiecień 2009 - przystąpienie do realizacji projektów PO KL

    wrzesień 2009 - otwarcie Technikum Budowlanego oraz Liceum Ogólnokształcącego o profilu pożarniczym

    paździenik 2010 - rozpoczęcie budowy szkolnych warsztatów

    wrzesień 2012 - otwarcie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

    wrzesień 2015 - zmiana nazwy szkoły na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

    wrzesień 2016 - otwarcie Technikum Technologii Żywności

    paździenik 2018 - nadanie imienia Wincentego Witosa szkołom wchodzącym w skład CKZiU Strzałkowo