• Wizja szkoły

   • Wizja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

    • przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności
    • przygotowujemy do dalszego kształcenia się i wykonywania zawodu
    • rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji
    • przygotowujemy do życia w Europie i świecie
    • wskazujemy uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych
    • rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej
    • promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną
    • zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu młodzieży
    • kształtujemy wrażliwość estetyczną
    • przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym
    • integrujemy uczniów z różnych środowisk
    • uczymy poszanowania mienia i pracy innych
    • uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa
    • przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji
    • współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego
    • dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków
    • pomagamy w sytuacjach trudnych
    • współpracujemy z instytucjami pomagającymi innym
    • zapewniamy młodzieży bezpieczne warunki nauki w szkole